Regulamin grupy iPhone

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług grupy iPhone, która została założona w oparciu o aplikację WhatsApp. Administratorami grupy są Łukasz Karpowicz, Mateusz Duc oraz Sebastian Zuber. Grupa została utworzona w 2015 roku. Służy ona do prowadzenia nieodpłatnej pomocy między użytkownikami.

§1 Definicje.
Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
1. Grupa – grupa dostępna przez aplikację WhatsApp, w ramach której Administrator świadczy Użytkownikom usługi świadczone drogą elektroniczną, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin – niniejszy regulamin.
3. Do grona użytkowników może dołączyć każdy, klikając na swoim telefonie w aplikacji WhatsApp w poniższy link.
https://chat.whatsapp.com/KfIz8lJo6kaL9ywVWZ8X89

§2 Postanowienia Ogólne.
1. Po dołączeniu należy powiedzieć parę słów o sobie, po to by pozostali użytkownicy mieli świadomość, jaki nowy uczestnik doszedł. W razie braku jakiejkolwiek aktywności po dodaniu się, numer będzie traktowany jako spam i zostanie usunięty.
2. Wiadomości nagrywane przez użytkowników powinny być zawarte w rozsądnym zakresie czasu, tak aby nie były zbyt długie. Za wiadomości długie przyjmuje się takie, które przekraczają limit 7 minut. Istnieją wyjątki od tej reguły w przypadku, gdy osoba tłumaczy jakieś istotne zagadnienie lub ma to jakąś istotną wartość na przyszłość dla reszty użytkowników. Lepiej jest nagrać kilka krótszych niż jedną długą, używajmy wątkowania.
3. Na grupie dbamy o przyjazną atmosferę, jeżeli ktoś będzie robił wszystko, by ją zepsuć, dostanie ostrzeżenie. Jeśli to nie pomoże, taka osoba zostaje niezwłocznie usunięta z listy iPhone.
4. Wszelkie nieporozumienia starajmy się załatwić na grupie w sposób pokojowy lub najlepiej między sobą na prywatnych wiadomościach.
5. Definitywnie zakazane jest obrażanie użytkowników listy, taka obraza podlega pod artykuł prawny. Osoba, która czuje się obrażona przez innego uczestnika grupy, ma prawo złożyć doniesienie z powództwa cywilnego na podstawie art. 212 § 1 k.k. Za przestępstwo zniesławienia odpowiada ten, kto pomawia inną osobę. Zniesławienie jest przestępstwem powszechnym. Sprawcą omawianego przestępstwa może być każdy, kto jest zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej – tzn. jest poczytalny i ukończył 17 rok życia. Należy pamiętać również o tym, iż dla bytu przestępstwa zniesławienia nie ma znaczenia, czy pomawiające zarzuty rzeczywiście spowodowały poniżenie lub narażenie na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Wystarczy, aby zniesławiająca informacja była obiektywnie zdatna do wywołania takiego skutku, czyli inaczej mówiąc narażała daną osobę na poniżenie w środowisku czy narażenie na utratę zaufania.
6. Starajmy się wypowiadać na tematy zgodnie z tematyką grupy, w której poruszane są takie zagadnienia, jak telefony firmy Apple, aplikację dostępne dla osób niewidomych, aplikacje poprawiające funkcjonowanie w życiu dla osób z innymi dysfunkcjami. Tematy dotyczące pozostałych produktów firmy Apple również są mile widziane. W ramach wyjątku dopuszcza się rozpoczęcie tematu nie związanego z tematyką grupy, pod warunkiem jakiegoś ważnego zagadnienia, które pomoże użytkownikom w dalszej przyszłości.
7. Wrzucanie linków i aplikacji do zewnętrznych artykułów jest dozwolone. Wymagany jest jednak opis czego dany artykuł lub aplikacja dotyczy lub wiadomość głosowa, której celem jest wyjaśnienie, do czego wysłany przez nas odnośnik kieruje.
8. Definitywnie zakazane jest na naszym folderze grupowym umieszczanie różnego rodzaju programów, które mają na celu wyłudzanie danych osobowych, odnośników zewnętrznych typu advare, spyware na grupę również nie możemy wrzucać. W przeciwnym razie zostaniemy usunięci zarówno z grupowego folderu jak i z samej listy.
9. Posiadamy wspólny folder, który się znajduje w chmurze firmy Microsoft pod nazwą OneDrive. Aby do niego dołączyć, należy się skontaktować z administracją listy, oraz należy przestrzegać punktu ósmego regulaminu grupy.
10. Dozwolone jest zamieszczanie informacji o sprzedawanych przez nas przedmiotach. Pragniemy jednak podkreślić, iż administracja nie odpowiada w tym przypadku za przeprowadzane przez użytkowników transakcję, z wyjątkiem sprzedawanych towarów przez osoby, które są administratorami. Zakazuje się sprzedaży produktów, które są niezgodne z polskim prawem. Za nieprzestrzeganie punktu 10 regulaminu grozi wydalenie z listy.
11. Starajmy się wypowiadać w miarę składnie, tak by inni nas zrozumieli. Nie miejmy pretensji o to, że nikt nie odpowiedział na zadane przez nas pytanie. Każdy ma swoje życie prywatne i nie spędza na grupie 24 godzin na dobę.
12. Pomoc na grupie jest darmowa, jeżeli ktoś za pomoc będzie żądał zapłaty, dostanie ostrzeżenie, jeśli nie wyciągnie wniosków i zrobi to ponownie, zostanie usunięty.
13. Nie wrzucamy na listę linków do innych grup. Wszystkie grupy znajdują się w spisie pod adresem http://www.opisujemy.pl/grupy/

§3 Postanowienia końcowe.
1. Administracja nie odpowiada za numery telefonów innych użytkowników. Użytkownik dołączający do grupy zdaje sobie sprawę, iż jest to grupa publiczna i wyraża zgodę na ujawnianie swojego numeru pozostałym uczestnikom grupy.
2. W razie nękania przez drugą osobę możemy złożyć doniesienie w trybie publicznoskargowym na wniosek pokrzywdzonego, na podstawie art. 190a k.k. Karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, kto, przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Tej samej karze podlega również ten, kto, wykorzystuje wizerunek lub inne dane osobowe osoby pod którą się podszywa, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Ustawodawca zastrzega jednak w §3 karę surowszą niż karę do 3 lat pozbawienia wolności w przypadku kiedy następstwem wyżej wymienionych czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie. Wówczas sprawca podlega karze od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:
a. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu grupy.
b. konieczności dostosowania działania grupy i zapisów regulaminu do nowych przepisów prawa.
4. O zamiarze zmiany regulaminu Administrator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego regulaminu na internetowej stronie serwisu, na której grupa jest reklamowana, oraz zostanie umieszczony nowy regulamin na liście jak i folderze grupowym.
5. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o tej zmianie.
6. Jeżeli użytkownik nie będzie respektował nowego regulaminu, który wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez administrację, powinien opuścić listę oraz usunąć się z grupowego folderu.
7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, jest prawo polskie.

Powrót do listy grup na WhatsApp.